Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů společností DesignInterior s.r.o.

1. Správa osobních údajů

Správcem osobních údajů, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů, tedy osobních údajů zákazníků, je: DesignInterior s.r.o. se sídlem nám. Kinských 601/3, 150 00 Praha 5 IČO: 27218902 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 105344/MSPH

2. Zpracování osobních údajů

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a souvisejícími právními předpisy.

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme pouze pro následující účely: obchodní činnost, plnění závazků ze smlouvy či provedení opatření ze strany DesignInterior s.r.o. před uzavřením takové smlouvy, plnění povinnosti podnikatele ve vztahu ke státním orgánům, evidenční, statistické účely, marketingové a reklamní účely, pro účely ochrany oprávněných zájmů DesignInterior s.r.o. Právní základ zpracování je následující: nezbytnost zpracování pro splnění závazku ze smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR na základě tohoto důvodu jsou zpracovávány například identifikační a kontaktní údaje, nebo další údaje nutné k uzavření smlouvy, nezbytnost zpracování pro splnění právní povinnosti DesignInterior s.r.o. dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR pro účely kontrol ze strany státních orgánů, oprávněný zájem DesignInterior s.r.o. dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, když tímto zájmem je účely zajištění zákaznické péče a zasílání obchodních sdělení DesignInterior s.r.o. souvisejících se službou nebo zbožím, které Vám bylo poskytnuto v rámci plnění smlouvy (objednávky) v rámci, které došlo k získání Vašich osobních kontaktních údajů.

3. Osobní údaje

Zpracováváme následující osobní údaje – titul, jméno, příjmení včetně akademických titulů, datum narození, adresu trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, e-mailovou adresu a telefonní číslo, číslo bankovního účtu, IČO, DIČ, smlouva a vlastnoruční podpis (v listinné nebo digitální podobě včetně metadat podpisu). Dále zpracováváme údaje související s Vaší písemnou a elektronickou komunikaci s DesignInterior s.r.o. Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování. Osobní údaje DesignInterior s.r.o. zpracovává manuálně přímo prostřednictvím svých zaměstnanců. Ochrana osobních údajů je ze strany DesignInterior s.r.o. technicky a organizačně zabezpečena v souladu s platnou právní úpravou. Údaje jsou zjišťovány a zpracovávány ke stanoveným, jednoznačným a legitimním účelům. Zpracování údajů neprobíhá způsobem, který by nebyl slučitelný s těmito účely. Jsou zjišťovány a zpracovávány pouze takové údaje, které jsou pro uvedený účel nezbytně nutné.

4. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy. a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. V případě jednání o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, budeme zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 6 měsíců od příslušného jednání.

5. Newsletter

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat také proto, abychom Vám mohli poskytnout informace o zboží a službách, které by Vás mohly zajímat. Pokud již jste naším zákazníkem a odběr novinek jste již dříve neodhlásili, budeme Vás kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo SMS s informacemi o zboží a službách podobných těm, které jste si dříve zakoupili nebo o jejichž zakoupení jste s námi jednali. Pokud ještě nejste náš zákazník, budeme vás elektronicky kontaktovat pouze s Vaším předchozím svolením. V případě, že o odebírání newsletteru nemáte zájem, máte právo se jednoduše odhlásit z jeho odběru. Odhlášení lze provést prostřednictvím odkazu umístěného v každém elektronicky zasílaném newsletteru. Odhlášení je platné i pro další zasílané newslettery až do případné změny vaší volby. Z odběru newsletteru se máte možnost odhlásit i před obdržením prvního newsletteru, a to kdykoliv poté, co spolu vstoupíme do smluvního vztahu prostřednictvím e-mailu.

6. Ochrana osobních údajů

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

7. Předání osobních údajů třetí straně

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme mimo DesignInterior s.r.o s výjimkou případů, kdy: máme Váš souhlas; pro nás třetí osoby v souladu s našimi pokyny správce (zpracovatelé osobních údajů) zajišťují technické a organizační služby, včetně provozu software a ukládání dat, a osoby zajišťující pro správce účetní a daňové služby či právní poradenství; plníme povinnosti vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy nám tak ukládají obecně závazné právní předpisy. Vaše osobní údaje nemáme v úmyslu předat do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

8. Práva

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit: právo získat potvrzení o (ne)zpracování Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme; právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné; právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy; právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají; právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci. V případě, že některé z Vašich osobních údajů zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat. Veškerá svá práva můžete uplatnit písemným nebo e-mailem.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů
IČO: 708 37 627
adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
web: www.uoou.cz

V Praze dne 9.2.2023
DesignInterior s.r.o.