I. Úvodní ustanovení

Provozovatelem webových stránek www.elektrinadomu.cz je společnost GM Energy s.r.o., se sídlem Pod stadiony 1913/51, 150 00 Praha 5, IČO: 27218902, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 105344/MSPH
Dále jen jako „prodávající“.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Název a popis zboží včetně ceny je na stránkách internetového katalogu uveden pod jednotlivými odkazy nazvanými podle kategorií zboží, včetně ilustračního náhledu na jednotlivé produkty. Ceny jsou uvedeny včetně DPH, a to v korunách českých. Některé ceny – zejména u některých solárních panelů – jsou uvedeny jako nulové, což znamená, že jsou na dotaz a pro informace k ceně zboží je nutné kontaktovat prodávajícího. Objednání zboží lze pouze zasláním objednávky na e-mail obchod@elektrinadomu.cz. Po potvrzení objednávky Prodávajícím bude Zákazníkovi zaslaná aktuální cena za zboží s případnými slevami, které je možné při větších odběrech dostat a také s naceněnou dopravou pokud o ní má zájem, dodací lhůtou zboží (cena za dopravu se vypočítává u každé objednávky individuálně na základě hmotnosti a rozměrů objednaného zboží a vzdálenosti doručení). 

2. Pokud si zákazník objedná také další služby (například montáž, doprava, umístění), které je třeba prodávajícím nacenit s ohledem na konkrétní požadavky a objednané zboží, je po obdržení objednávky kalkulace ceny zaslána prodávajícím zákazníkovi na jeho uvedenou e-mailovou adresu. V takovém případě je objednávka zákazníka považována za podklad pro zpracování návrhu kupní smlouvy prodávajícím, kalkulace ceny zboží a služeb zaslaná prodávajícím zákazníkovi po obdržení objednávky je považována za návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je uzavřena poté, co je kalkulace ceny zboží a služeb potvrzena ze strany zákazníka.

3. Odesláním objednávky dává zákazník prodávajícímu souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů – podrobnosti v sekci GDPR. Prodávající si vyhrazuje právo vyzvat zákazníka k potvrzení jím zaslané objednávky případným dalším způsobem (například telefonicky či písemně).

III. Dodání zboží zákazníkovi

Zboží bude dodáno buď osobním vyzvednutím nebo přepravcem na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce. Zboží bude dodáno ve lhůtě, která bude uvedena v informačním e-mailu od prodávajícího, pokud není u některých výrobků uvedena jiná zvláštní lhůta, popřípadě prodávající po obdržení objednávky zákazníka kontaktuje a sjedná s ním náhradní dodací lhůtu. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka okamžikem převzetí zboží. Zákazník je při převzetí zboží povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a zboží samotného a v případě závad tyto oznámit přepravci a zaznamenat na místě včetně pořízení fotografií a nechat potvrdit přepravcem.

IV. Cena zboží

1. Zákazník prodávajícímu uhradí za objednané zboží cenu uvedenou na internetových stránkách www.elektrinadomu.cz u předmětného zboží ke dni zaslání objednávky prodávajícímu. Za montáž, dopravu nebo umístění zákazník prodávajícímu uhradí cenu sjednanou potvrzením kalkulace (článek II., odstavec 2. těchto obchodních podmínek) po doručení objednávky prodávajícímu. Zákazník může hradit objednané zboží prostřednictvím platební brány provozované GoPay nebo na účet prodávajícího, objednané služby na základě zálohové faktury, kterou mu zašle prodávající na e-mail uvedený v objednávce.

V. Záruka

Prodávající poskytuje všem zákazníkům – spotřebitelům záruční dobu na prodávané zboží v délce trvání 12 měsíců. Zákazníkem – spotřebitelem se pro potřeby těchto obchodních podmínek rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami; a to ve smyslu příslušných ustanovení z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem – spotřebitelem. Případné nároky z vad může zákazník uplatnit v souladu s podmínkami uvedenými v článku VI. těchto obchodních podmínek.

VI. Reklamační řád

1. Zákazník je povinen před potvrzením dodacího listu zboží zkontrolovat vnější kontrolou neporušenosti obalu zásilky. Pokud je obal zásilky porušen, uvede tuto skutečnost do přepravního listu. Pokud se poškození obalu jeví jako vážné a je předpoklad, že bude poškozeno i zboží, zákazník zásilku odmítne převzít. V opačném případě není zákazník oprávněn zboží u prodávajícího reklamovat.

2. Zjevné vady na zboží je zákazník povinen ohlásit prodávajícímu ihned po rozbalení zásilky. Na později reklamované zjevné vady nebude brán prodávajícím zřetel.

3. V případě, že zboží bude vykazovat v záruční době vady, je zákazník povinen tyto vady reklamovat bez zbytečného odkladu, a to písemně. V reklamaci uvede den přijetí zásilky, druh zboží, číslo daňového dokladu a popis vady. Dále uvede i návrh na způsob vyřešení reklamace.

4. Prodávající bude na oznámení reklamace reagovat do 5 dnů, pokud nebude nutné existenci vady odborně posoudit. Zákazníkovi zašle vyjádření, které bude obsahovat vyjádření o oprávněnosti reklamace, případně způsob odstranění vady a termín, do kdy bude vada odstraněna. Vada bude prodávajícím odstraněna bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů. Odstranění vady v rámci reklamace je bezplatné.

5. Prodávající zvolí pro uznané reklamace zpravidla tento postup, pokud lze vadu odstranit:
• opravu zboží
• v případě vážnější vady výměnu vadného dílu
• pokud pro opakovanou vadu nebo pro větší počet vad nelze zboží řádně užívat, vymění prodávající zboží za bezvadné

6. Prodávající zvolí pro uznané reklamace zpravidla výměnu zboží za bezvadné, pokud nelze vadu odstranit a zboží nelze pro vadu řádně užívat.

7. Reklamace se nevztahuje na vady, které byly způsobeny na zboží nesprávným, či nešetrným zacházením či montáží, způsobeny použitím zboží v rozporu s návodem k použití nebo jinou instrukcí výrobce či prodávajícího, použitím v rozporu s účelem, pro nějž je zboží určeno, způsobeny mechanickým poškozením, nadměrným opotřebením či neodborným zásahem zákazníka nebo třetí osoby.

8. U vad zboží, které se vyskytnou po záruční době nebo nebudou uznány jako reklamace, navrhne prodávající zákazníkovi způsob odstranění vady v rámci servisu za úplatu.

VII. Odstoupení od smlouvy

Zákazník, který je spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené výše (14 dní) a to na adresu sídla společnosti prodávajícího nebo na kontaktní e-mail prodávajícího. Odstoupení od smlouvy podle výše uvedeného není možné mimo jiné v případě smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu (např. v případě koupi zboží které bylo pro zákazníka speciálně objednáno). V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebere) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na adresu určenou prodávajícím. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a v původním obalu. Zákazník spolu s vráceným zbožím přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz. Vyjádření rovněž musí obsahovat aktuální kontaktní údaje zákazníka. Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží zákazníkem je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

Prodávající vrátí zákazníkovi peněžní prostředky (bez nákladů na dodání, které jsou nevratné, je-li zákazník spotřebitelem), které od něho na základě kupní smlouvy přijal, do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží v pořádku vrátí.

VIII. Řešení sporů se spotřebiteli

1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@elektrinadomu.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

IX. Závěrečná ustanovení

Vztahy mezi společností GM Energy s.r.o. jako prodávajícím a zákazníky tohoto internetového obchodu jako kupujícími, se řídí těmito obchodními podmínkami a zákazník odesláním objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že je akceptoval v jejich znění ke dni odeslání své objednávky. V aspektech neupravených těmito obchodními podmínkami se vztah mezi prodávajícím a zákazníkem řídí jejich vzájemně sjednanými pravidly, občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a případně, pokud se nejedná o zákazníka – spotřebitele, také obchodním zákoníkem a dále platnými právními předpisy. Veškeré podmínky týkající se nabízeného zboží jsou platné po dobu jejich zveřejnění na internetových stránkách www.elektrinadomu.cz, přístup na tyto internetové stránky a stahování dat z nich není prodávajícím zpoplatněn.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 25.2.2023 v celém rozsahu.